Mentions légales

Európsky právny poriadok poskytuje práva a stanovuje povinnosti nielen členským štátom, ale aj občanom a podnikom, na ktorých sa priamo vzťahuje množstvo pravidiel. Je integrálnou súčasťou právneho systému členských štátov, ktoré nesú prvoradú zodpovednosť za zavedenie týchto pravidiel a ich správne uplatňovanie. Preto máte právo očakávať od vnútroštátnych orgánov na celom území Európskej únie, že budú správne uplatňovať vaše európske práva.

Každý občan môže podať sťažnosť Komisii, v ktorej upozorní na opatrenia (legislatívne, regulačné alebo administratívne) alebo konanie členského štátu, ktoré sú podľa jeho názoru v rozpore s určitým ustanovením alebo zásadou práva Európskej únie. Občan nie je povinný preukázať motív svojho konania; nemusí ani dokázať, že sa ho nesplnenie povinnosti, na ktoré upozorňuje, zásadne a priamo dotýka. Na to, aby sťažnosť bola prijateľná, musí upozorňovať na porušenie práva Únie zo strany členského štátu, t. j. nemôže sa týkať súkromného sporu.